SÅ FUNGERAR PREDICTIVE MOVEMENT


Det första du behöver veta är att Predictive Movement (PM) inte är en produkt som ska säljas. Vi tycker inte att den kraftfulla möjlighet som finns i plattformen ska ägas av en enskild aktör. Vår inriktning är att plattformen ska ägas gemensamt – antingen av det offentliga eller av en grupp aktörer som samverkar om data men i övrigt konkurrerar med varandra, så att informationen aldrig hamnar i ett monopol.

Det andra du behöver veta är att PM inte är en applikation (app). Det är en plattform, alltså ett system som kan kopplas till exempelvis appar eller andra program eller användargränssnitt som kan finnas på en vanlig dator.

Vi ser framför oss att informationen som kommer från PM kan användas av aktörer på marknaderna för transporttjänster, såsom godstransportörer eller taxi. Antingen för deras egen planering eller i appar där de säljer sina tjänster till konsumenten. Plattformen kan ge privatpersoner och andra trafikanter viktig kunskap inför sina egna resor, via navigationstjänster eller nya delningstjänst-applikationer som inte finns idag. PM kommer självklart att byggas med öppen källkod.

Bilden nedan visar en schematisk skiss av hur PM kan fungera när det är fullt utbyggt. Det är enklast att börja i bildens nederkant, där transporter rör sig på fysisk infrastruktur, det vill säga vägar i exemplet. Där samlas data in genom exempelvis smartphones, uppkopplade fordon eller kameror och sensorer som finns i anslutning till vägarna. Vi kallar detta datakällor.

I bildens högra del har vi tredjepartstjänster, som kan vara exempelvis post- och godstjänster eller taxitjänster. Det kan också vara en kollektivtrafikaktör som lägger upp bussturer, eller ett logistikföretag som lägger ut sina rutter. Tredjepartstjänsterna tillhandahålls av transportföretag som ofta har sina egna appar eller försäljningskanaler. Här delas data om resor som planeras och utförs. Företag som delar data gör det för att själva få del av data som underlättar transporterna – men också för att det är villkoret för att kunna använda plattformens information när de säljer sina tjänster. En viktig information är kunskap om trafikbelastning och förutsägbara restider. De kan också samverka med varandra i syfte att samlasta gods.

Titta nu längst upp i bilden. Där finns privatpersoner och organisationer som inte säljer transporttjänster. Däremot har de transportbehov. Tack vare PM kan de nu välja fritt när de ska köpa en transporttjänst, genom exempelvis tjänsteföretag som samordnar och säljer resor som andra tillhandahåller, så kallat Mobility as a service (MaaS). Vissa av dem åker egen bil och kan ladda ner en app som hjälper dem att välja väg och som ger förutsägbarhet om ankomsttid baserat på alla kända transportrörelser i realtid, historiska data – men även planerade resor – genom artificiell intelligens (AI).

Här ser vi en utveckling av MAAS-tjänster men även samåkning och andra typer av delningsverksamheter inom transportområdet.

SAMHÄLLSNYTTAN

Vi hoppas du har hängt med så här långt. I så fall lägger vi på den sista – och kanske viktigaste delen: samhällsnyttan.

En viktig skillnad jämfört med vad som är möjligt på transportmarknaden idag är att trafikrörelserna optimeras utifrån samhällsnyttan, istället för att de suboptimeras utifrån enskilda transporttjänsteföretags behov.

Det beror på att aktörerna i trafiken inte samverkar.

Predictive Movement erbjuder just detta – samverkan där den inte finns idag. När vi får samverkan i transportsystemet får fler tillgång till transporterna och dessa effektiviseras. Om även infrastrukturen effektiviseras genom avgifter och kollektivtrafikens priser och utbud ingår i samordningen blir vinsterna ännu större. Resultatet blir bland annat ett bättre nyttjande av vägarna och fordonen, bättre tillgänglighet på landsbygden och minskad trängsel i storstäderna. Viktigast av allt: vi får en bättre miljö med minskade klimatbelastningar, bättre luft och rättvisare tillgänglighet mellan städer och landsbygder.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DET OFFENTLIGA

Vill man gå ytterligare ett steg så ger PM också möjligheten att styra trafikflöden. I storstäderna, särskilt i Stockholm, finns en trängselproblematik. Idag tar staten ut trängselskatt som till viss del reglerar trafikflödena. Om trängselskatten kopplas till PM finns möjligheter att öka dynamiken i avgifterna så att dessa återspeglar den faktiska tillgången och efterfrågan på vägkapacitet i realtid.

Vägar och trafik är förknippade med samhällskostnader – främst kostnader för byggande, drift och underhåll av infrastruktur som vägar och broar. Idag bekostas detta till stor del av drivmedelsbeskattning.

I takt med att elektrifieringen av fordonsflottan fortgår så minskar skatteintäkterna successivt. Inom politiken diskuteras just nu hur beskattningen av trafiken ska se ut i en framtid. De flesta utgår från någon form av skatt eller avgift kopplat till nyttjandet av infrastrukturen. Om en sådan skatt skulle införas, kan PM vara ett redskap för att skapa en sådan skattebas. Genom PM skulle en sådan beskattning exempelvis kunna genomföras så att de delar av landet med svag kollektivtrafik inte missgynnas.

SAMMANFATTANDE PUNKTER

Vilka fördelar har Predictive Movement? Vilka är skillnaderna mot vad som är möjligt idag? Låt oss summera. PM innebär bland annat:

✅ Öppen källkod
✅ Fri utveckling av tredjepartsapplikationer
✅ Förhindrar datainsamling som syftar till att skapa monopolmarknad
✅ Möjliggör samlastning och samåkning
✅ Trafikrörelserna optimeras för alla, istället för att suboptimeras för enskilda
✅ Bättre nyttjande av kostsam infrastruktur
✅ Minskning av trängsel i storstäder
✅ Transporttjänster i glesbygd får bättre förutsättningar
✅ Större vinst för klimatet
✅ Löser finansieringsfrågan vid övergången till elektrifiering