Bakgrund

Vision

Vår vision är att skapa:

en dramatiskt mycket effektivare och miljövänligare transportsektor där ledig kapacitet tas tillvara, vardagen för resenärer och transportörer förbättras och nya tjänster utvecklas.

  • Ökad tillgänglighet
  • Minskade köer och stress
  • Minskade miljöfarliga utsläpp
  • Ökad bekvämlighet
  • Ökad förutsägbarhet
  • Ökad rättvisa

Utan nya vägar och fler bilar!

Bakgrund

Problem

Över hela världen växer utmaningarna i trafiken både i växande städer och på landsbygden. Urbaniseringen ger trängsel, hälso- och klimatproblem och ineffektiva, kostnadskrävande transporter.

Genom avfolkningen drabbas landsbygden och mindre tätorter av vikande underlag och försämrad service.

Dagens infrastruktur används ineffektivt, tillgängligheten försämras, näringslivets utveckling hämmas och de  offentliga finanserna drabbas.

Utbyggd kapacitet med mer vägar drar till sig mer och mer trafik, löser inte problemen. Nya aktörer utmanar med digitala lösningar, men utan samordning leder också dessa till mer trafik och ökade problem.

Team

Forskande konsultbolag som utvecklat Predictive movement: digital multimodal transportplattform. Besök oss på http://urbancity.se/ eller kontakta oss via: anders.gullberg@urbancity.se.

Varumärkes- och innovationsbyrå, affärsutvecklare specialiserade inom digitalisering. Kontakta oss via www.yourheroes.se eller anette.wagler@yourheroes.se.

Digitaliserar företag och organisationer: strategi, kod och kultur – från koncept till lösning. Besök oss på www.iteam.se eller kontakta oss på info@iteam.se för att veta mer!

Spjutspetsföretag inom bild- och dataanalys och Artificiell Intelligens. Besök www.savanticab.com för att veta mer om oss eller kontakta oss via info@savantic.se.

Region Norrbotten besitter tillsammans med kommuner i Norrbotten hög kompetens kring transportbehoven, befintligt och planerad infrastruktur/transportmöjligheter i Norrbottens landsbygd.

ITRL – Integrated Transport Research Lab på KTH är ett forskningscentrum inom KTH med fokus på hållbara transportlösningar. Besök gärna www.itrl.kth.se eller kontakta pernestal@kth.se för mer info.

En kommunikationsbyrå med stor erfarenhet av politik på alla nivåer och är galet intresserade av samhällsbyggande och stadsutveckling. Besök www.abeautifulsoup.se för att veta mer!

Om PM

Lösning

Predictive Movement vill skapa en gemensam digital infrastruktur, ett ekosystem för alla transporter (privata och kollektiva) och för den fysiska infrastrukturen (gator, vägar, p-platser, spår).

Lösningen kopplar samman transportsystemets aktörer: de som tillhandahåller kollektivtrafik och infrastruktur, de som använder denna fö̈r eget bruk eller för att erbjuda person- och godstransporter till andra.

Ledig kapacitet tas tillvara, service till näringsliv och medborgare förbättras, miljövänliga person- och godstransporter gynnas, nya tjänster skapas och utvecklingen mot en allt mer ineffektiv transportsektor vänds i sin motsats.

Det som behövs är anpassning av befintlig digital teknik, ett samarbete mellan myndigheter, institutioner och företag, nya affärsmodeller samt regelförändringar och ett visionärt politiskt ledarskap.

Om PM

Värde

En dramatiskt mycket effektivare och miljövänligare transportsektor där ledig kapacitet kan tas tillvara och vardagen för resenärer och transportörer förbättras. Minskade köer och stress, ökad bekvämlighet och förutsägbarhet. Lösningen innebär minskade kostnader för offentlig sektor, privat näringsliv och hushållen. Den inbjuder till nya innovationer genom ökade möjligheter för offentlig sektor och näringsliv att effektivisera sin tjänsteutveckling genom tillgång till ett större ekosystem och ny data.

Om PM

Erbjudande

Predictive Movement kommer erbjuda:

  • Möjligheter att få egna behov och önskemål beaktade.
  • Ett innovationslabb och på sikt tillgång till data för egen tjänsteutveckling via öppna APIer.
  • Ett digitalt ekosystem som möjliggör affärsutveckling för ökad attraktions- och innovationskraft
  • En part som kan agera samlande kravställare gentemot (efter sammanhanget) relevanta delar av politiken, offentlig förvaltning och företag.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Eller är du intresserad att bli part i Predictive Movement och bidra med kompetens, tid, data, verktyg till plattformen eller monetära medel? 

Nyheter

Predictive Movement håller workshop i Älvsbyn

By | Nyheter

Predictive Movement var i Älvsbyn och höll en workshop på temat framtiden för landsbygd/glesbygd med fokus på digitaliserat transportekosystem. Potentialen för landsbygd att få tillväxt är enorm! Med självkörande kollektivtrafik och fler alternativ för invånare kan en helt ny boost komma till dessa regioner som just nu är väldigt lågt prioriterade och har en åldrande befolkning samt högre kostnader för service.