december 23, 2021

Nyhetsbrev december 2021

Predictive Movement är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Nyhetsbrev december 2021

Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygden. Längre fram siktar projektet på att optimera tillgänglighet och framkomlighet i storstadsmiljöer. Predictive Movement är ett projekt finansierat av bland annat Vinnova och Trafikverket. I projektet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik. En viktig drivkraft i projektet är klimatfrågan och att minska utsläppen från vägtrafiken.


Predictive Movement deltog vid Trafikverkets ITS-konferens 2021

Den 16 november arrangerade Trafikverket en digital konferens om ITS – intelligenta transportsystem och tjänster. Transportsystemet blir allt mer uppkopplat och sammanlänkat. För att få ut nyttorna i form av ett mer effektivt och hållbart transportsystem ställs högre krav på samverkan och samarbeten mellan fler aktörer. Konferensen inleddes av Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon, och under dagen diskuterades bland annat EU-lagstiftningens påverkan och möjligheter samt regelverk och utmaningar för digitaliseringen.

Christian Landgren, en av projektets initiativtagare, representerade Predictive Movement. Christian höll både en presentation och deltog i efterföljande panelsamtal. Medverkade vid ITS-konferensen gjorde även representanter från bland annat Trafikverket, Stockholms stad och Ericsson.

Läs rapporten: Omvärldsbevakning ITS 2021: Sveriges framdrift inom ITS-direktivet här.


Möt Anders Gullberg – idégivare och en av Predictive Movements grundare

Anders Gullberg är sociolog och teknikhistoriker med framtidsinriktning. Han har lång erfarenhet av forskning och opinionsbildning om stadsutveckling, mobilitet, digitalisering och klimatomställning. Han kläckte idén om Predictive Movement för snart tio år sedan och är en av rörelsens initiativtagare. Vi tog en pratstund tillsammans för att höra mer om Anders tankar kring Predictive Movements potential och framtid.

Vad gör Predictive Movement unikt?
Predictive Movemet är en vision och en social rörelse. Predictive Movement kombinerar insikter om transportsektorn som ett sammanhängande, ömsesidigt beroende komplext och adaptivat system, om den fjärde industriella revolutionens (FIR) digitala värld under de stora plattformsbolagen dominans – allt och alla alltid uppkopplade – och om klimatomställningens snabbt stegrade problem. Den finns nog ingen annan stans.

Mycket av klimatomställningen inriktas på effektivisering. Men att sådant leder till mer konsumtion visste man redan på 1860-talet. Under 1900-talet byggdes mycket väg mot köer. Resultatet blev mer trängsel och längre resor. Lösningen var formulerad i 1850-talets Paris – efterfrågestyrda priser på passagerna över Seine för att utjämna efterfrågan. Det som behövs är optimering på systemnivå för alla resor och transporter och med en broms som hindrar en hämningslös expansion. Nu är detta dramatiskt mycket enklare med den digitala plattformsteknik som utvecklats under FIR. Sektorns många beslut och förflyttningar kan samordnas och priset för att använda vägar och spår differentieras (mellan stad och land och för olika fordon), göras dynamiska (beroende på efterfrågan och luftföroreningar) och samordnas med kollektivtrafikens taxor (av resurs- och rättviseskäl) – DDS-priser.

Men detta kan bara bli lyckosamt genom samarbete och säker datadelning mellan många parter, inte genom att någon amerikansk it-jätte tar kontrollen och exploaterar trafik- och persondata. Därför byggs Predictive Movement från grunden på ett sätt som gör oss oberoende av giganterna och med öppen källkod som bjuder in till samarbete. Predictive Movement är konkurrensneutral och icke-vinstdrivande.

Vilken blir den direkta samhällsnyttan om Predictive Movement nyttjas fullt ut?
Med Predictive Movement kan transportsystemets resurser användas så mycket bättre. Vad sägs om ett maskineri (personbilsparken) som används en tjugofjärdedel av tiden med 25-procentig platsbeläggning? Eller godstransporterna som förflyttar stora volymer luft? Det är huvudlöst! Med bättre matchning av utbud och efterfrågan och minskade köer ökar förutsägbarheten i hela systemet vilket ger Trafikverket möjligheter att erbjuda resegarantier för vägtransporter. Vad som blir verklighet beror i hög grad på vilka som är med och vad de erbjuder. Kanske en försäkring mot förseningar vid en särskilt viktig anslutning? och avgörande blir om politiken vågar ersätta elektrifieringens krympande drivmedelsskatter med DDS-avgifter. Då finns chansen att stegvis och ordnat ställa om transportsektorn enligt klimatmålen. Annars ser det mycket dystert ut.

Vilka utmaningar finns för Predictive Movement idag?
Offentlig sektor måste förstå och ta konsekvenserna av den nyckelroll man har som väghållare, förvaltare av spår och ansvarig för den lokala kollektivtrafiken. Man behöver helt enkelt bli mer aktiv och erbjuda dramatiskt mycket bättre tjänster. Det som saknas är state-ups, offentliga sektorns motsvarighet till privata sidans start-ups som Christian Landgren brukar efterlysa.

Vi behöver också ett engagemang från privata aktörer som inser den egna nyttan med att samarbeta, använda och utveckla Predictive Movement. Det europeiska innovationssystemet är riggat för projekt med vinstsyfte, inte för att skapa allmän och gemensam nytta. En av de största utmaningarna för Predictive Movement är annars att skapa ett juridiskt, organisatoriskt och tekniskt arrangemang som garanterar oberoende och skydd mot övertagande men som ändå tillåter stor flexibilitet. Kanske ett kooperativ med offentlig medverkan, eller en stiftelse.

Vad är nästa steg för projektet och Predictive Movement?
Nästa stora steg hoppas vi blir att fler större aktörer, både privata och offentliga, kommer med i projektet, provar, bidrar och använder sig aktivt av Predictive Movement. Vi ser gärna att de bygger egna tillämpningar på det vi redan byggt med öppen källkod. Vi vill skapa en rörelse där fler är med och bidrar för att utveckla tjänster som finns latent inom Predictive Movement. Vi hoppas även att det stora och viktiga Trafikverket ska komma med fullt ut i det operativa arbetet och experimentera i de öppna digitala tvillingar vi arbetar med. Ett perfekt tillfälle att se hur en övergång från drivmedelsskatter till DDS-priser skulle kunna falla ut!

Som en extra krydda i Predictive Movement-tänkandet finns idéer om att bygga EU:s kamp mot amerikansk och kinesisk dominans i cybervärlden på offentliga sektorns starka ställning inom transportsektorn. Men det är en annan historia.


Filmer om Predictive Movement

Predictive Movement har tagit fram två filmer som vardera förklarar den transport- och samhällsnytta som den digitala plattformen kan förse alla aktörer inom trafiken.

Predictive Movement är en konkurrensneutral och icke-kommersiell samverkansplats för samordning av bl.a. transporter för paketleverantörer. Den digitala plattformen är byggd med öppen källkod. Datan ger, på ett säkert sätt, kunskap om trafikbelastningen och förutsägbara restider som underlättar samlastning och samåkning. På så sätt optimeras trafikrörelserna för alla, istället för att suboptimeras för enskilda aktörer.

Minskade klimatutsläpp, bättre paketservice på landsbygden och mindre slitage på vägarna – det kan uppnås med hjälp av Predictive Movement. Med hjälp av AI och blockkedjor kan transporter samordnas, vilket leder till färre resor. På sikt kommer systemet att bidra till att minska trängseln och utsläppen i städerna.


Predictive Movement föreläser vid Sweden Innovation Days 2022

Den 18 januari 2022 kan du lyssna till projektledare Johanna Lindberg och Christian Landgren när de delar med sig av Predictive Movement till omvärlden vid Sweden Innovation Days.

Sweden Innovation Days är ett globalt event som äger rum digitalt den 17-20 januari. Under eventet samlas aktörer från hela världen med syfte att ta del av inspirerande talare, höra om unika sätt att arbeta med innovation samt träffa nya organisationer som kan leda till nya samarbeten för att bidra till en mer hållbar värld.

Se hela programmet, och anmäl dig kostnadsfritt här.


Avslutningsvis vill vi passa på att önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år!