september 23, 2020

Ny rapport – Samhällelig behovsanalys

Ny rapport – Samhällelig behovsanalys

Transportsektorn påverkas i stor utsträckning av megatrenderna globalisering, urbanisering och digitalisering. Tack vare digitala plattformar kan samordning av transporter ske på ett nytt sätt. Nu har Predictive Movement tagit fram en rapport som beskriver samhällets behov av digitalisering av samordning av transporter av människor och gods.

Behov av effektiva och hållbara transporter finns överallt i samhället och är detsamma, eller större, på landsbygderna än i städerna. På landsbygderna är dock alternativen färre och står under hotet att urholkas ytterligare. Därför är behovet av samordning av transporter mellan marknadsaktörer, offentliga insatser och privatpersoner störst på landsbygderna.

De största utmaningarna för att få en samordning på plats är av institutionell art, och här har landsbygderna de mest gynnsamma förutsättningarna. Det beror på att de berörda parterna är färre, samverkanstraditioner är starkare och kommunikations- och beslutsvägar kortare. Lösningskoncept och institutionella innovationer utvecklas nu på landsbygderna och kan sedan föras vidare till hela landet.

Data är en strategisk resurs hos samtliga aktörer. Det finns ett stort behov av att kunna samarbeta genom att dela data, men då utan att förlora kontrollen över dessa och bli uppbunden till dominerande plattformsföretag. Samtidigt behövs ett standardiseringsarbete och digitala plattformar som bidrar till att enbart nödvändiga data delas ut, utifrån specifika ändamål, så att varje aktör/roll klarar av sina specifika uppgifter i leveranskedjan.

En digital plattform för information, betalning och avtal, gällande resor och transporter med användarnas garanterade kontroll över sina data, är en möjlig början till en oberoende plattform. Offentlig sektor har här en nyckelroll att spela genom sitt monopol på infrastrukturtjänster och stora delar av kollektivtrafiken.

Du hittar hela rapporten här.