augusti 26, 2019

AI och realtidsinformation och öppen källkod är grunden i en hållbar optimerad digital plattform

Predictive Movement ska uppnå de samhälleliga mål som Agenda 2030 i realtid, proaktivt och med hjälp av artificiell intelligens, stötta trafikanters och transportleverantörers beslutssituationer.

AI och realtidsinformation och öppen källkod är grunden i en hållbar optimerad digital plattform

Predictive Movement (PM) ska med beaktande av effekterna på systemnivå avseende samhälleliga mål som Agenda 2030 i realtid, proaktivt och med hjälp av artificiell intelligens, modifiera trafikanters och transportleverantörers beslutssituationer. Inom vår konstellation pågår sedan länge en intensiv men hittills resultatlös spaning efter andra förslag att till transportsektorn på systemnivå överföra den logik som framgångsrika plattformsbolag utvecklat när individualiserad, allestädes tillgänglig och dubbelriktad realtidsinformation blev möjlig (smarta mobiler).

Liknande idéer, formulerade alltför tidigt under senare delen av 1990-talet, har fallit i glömska och ersatts med fokusering på fordonen och ensidigt proprietära lösningar. Singapore och London, båda med varierande avgifter för väganvändning, har datamässiga förutsättningar att ta steg i den ovan föreslagna riktningen men har inte officiellt övervägt sådana. Sidewalk lab, ett syskonföretag till Google arbetar i Toronto med ett så kallat Smart City-koncept som inkluderar transporter. Önskan hos företaget är att där, eller på annan ort, få utforma lagar och regler tyder på att idén går i samma riktning som PM, men med affärsintresset som drivkraft och optimeringsgrund.

Kombinera öppen källkod och öppen data

Som alla omvälvande innovationer bygger detta på att existerande komponenter kombineras på nya sätt och att mönster från andra sektorer kan läggas över ett nytt fält. Utöver ständigt nya kunskaper om den snabbt föränderliga IKT-sektorn hämtas insikter och inspiration från hur andra trängselkänsliga infrastrukturer som el-, tele- och datanät hanterar överbelastningsproblem i sina nät. Komponenter som innovationen är uppbyggd av är alternativa organisationsformer, digitala plattformar i kooperativ regi, dynamisk samordnad prissättning på användning av gator, vägar, parkering, spår- och kollektivtrafik, trafikledning, trafikinformation och andra sätt att påverka trafikflöden som alternativa belöningssystem, signalreglering, informationskampanjer och fysisk utformning av trafikoffentligheterna.

Världen behöver inte fler appar. Vi bygger en lösning som stärker lokala aktörers affär.

Vi utmanar de stora plattformsbolagen och skapar förnyad konkurrenskraft

Predictive Movement (PM) utmanar de stora plattformsbolagen som arbetar för att erövra marknadsdominans men också försöken att hantera transportsektorns många problem i Sverige och internationellt genom att ge förutsättningar för mycket bättre, billigare och miljöanpassade tjänster med upprätthållen konkurrens. Genom ökad träffsäkerhet och effektivisering kan alla transportsektorns intressenter, inklusive infrastrukturhållarna tjäna på PM. Lösningar som delade, elektrifierade och autonoma fordon och drönare kan effektiviseras och stödja samhälleliga mål. De viktigaste kunskapsbristerna för att kunna skala upp PM är hur icke proprietära digitala transportplattformar ska utformas och styras samt hur metoder för deltagarnas kontroll över sina data ska kunna säkras och göras trovärdig.

AI och öppen källkod är endast verktyg, vi siktar på att uppnå hållbarhetsmålen 2030. Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet här.